VEDTÆGTER

Yngre Retsmedicinere (Y-RET)

– Stk. 2: Foreningens formål: at varetage yngre retsmedicineres uddannelsesmæssige og forskningsmæssige interesser.

– Stk. 3: Organisation: Y-RET er tilknyttet Dansk Selskab for Retsmedicin (DSfR).

Som ordinære medlemmer i Y-RET kan optages læger i et uddannelsesforløb som retsmediciner eller læger ansat ved et af de tre retsmedicinske institutter, som

 1. endnu ikke har opnået stillingen professor, statsobducent, vicestatsobducent, overlæge eller lektor.
  eller
 2. hører til Yngre Lægers søjle i Lægeforeningen.

– Stk. 2: Læger, hvis ansættelse ved et af de tre retsmedicinske institutter ophører uden at et uddannelsesforløb som retsmediciner påbegyndes, overgår fra værende ordinære medlemmer til at være ekstraordinære medlemmer uden stemmeret ved generalforsamlingen. Tidligere ansatte ved et af de tre retsmedicinske institutter, udenlandske kollegaer uden dansk autorisation og lægestuderende fra et dansk universitet  kan optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen.

– Stk. 3: Indmeldelse og udmeldelse sker skriftligt til foreningens bestyrelse. Udmeldelse sker med en måneds varsel.

– Stk. 4: Udmeldelse af foreningen sker automatisk 1. januar det følgende år når et medlem:

 1. udnævnes til professor, statsobducent, vicestatsobducent, overlæge eller lektor.
  eller
 2. skifter søjle i Lægeforeningen.

– Stk. 5: Som udmeldte betragtes endvidere medlemmer med mere end ét års kontingentrestance.

Ordinær generalforsamling (GF) afholdes hvert år i september, oktober eller november. Det tilstræbes at mødet afholdes i forbindelse med DSfR’s årsmøde. Indkaldelse skal ske pr. e-mail med mindst 14 dages varsel.

– Stk. 2 Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden med følgende faste punkter:

 1. 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formand, arbejdsgrupper og udvalgsrepræsentanter
 3. Fremlægning af og godkendelse af revideret regnskab, budget samt fastsættelse af kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsesposter og revisor.
 6. Eventuelt.

– Stk. 3: Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 1 uge før ordinær GF få en sag optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen.

– Stk. 4: Kun fremmødte medlemmer er stemmeberettiget på generalforsamlingen. Afgørelser på GF træffes ved håndsoprækning med simpelt stemmeflertal. Såfremt blot ét medlem ønsker det bruges skriftlig stemmeafgivelse. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Undtaget er afstemninger om vedtægtsændringer eller foreningens ophør.

– Stk. 5: Ekstraordinær GF kan afholdes på foranledning af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 10 ordinære medlemmer har fremsendt skriftlig og motiveret begæring herom. Indvarsling og dagsorden skal udsendes med mindst 1 uges varsel og den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 3 uger efter at bestyrelsen har modtaget anmodning herom.

Bestyrelsen består af 5 personer, som vælges på GF blandt de stemmeberettigede medlemmer af Y-RET. Valget gælder for 2 år og genvalg kan finde sted. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer, inklusive formanden.

– Stk. 2: Ved udnævnelse til overlæge/søjleskift udtræder et bestyrelsesmedlem automatisk 1.jan det følgende år. Fraset formandsposten, konstituerer bestyrelsen sig selv med sekretær og kasserer. Der føres referater fra alle bestyrelsesmøder.

– Stk. 3: Der tilstræbes at alle tre retsmedicinske institutter er repræsenteret i bestyrelsen, og at der udpeges en kontaktperson på hvert institut.

Ændringer i foreningens vedtægter kan vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamling.

Beslutningen om foreningens ophør skal vedtages på en GF, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. Er dette ikke opfyldt, indkaldes til ekstraordinær GF med dette ene punkt på dagsorden. Mindst 2/3 af de fremmødte skal da stemme for ophøret. Foreningens eventuelle aktiver overføres ved ophør til DSfR.

KONTAKT SEKRETÆR

Har du som medlem eller besøgende på hjemmesiden kommentarer, forslag eller brug for yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte selskabet sekretær på
bastrup@health.sdu.dk

FACEBOOKGRUPPEN

Følg med i hvad der rører sig indenfor retsmedicin og deltag i debatten på selskabets facebook- gruppe. Gruppen er kun for selskabets medlemmer.
Gå til facebookgruppen