RETSMEDICINSK INSTITUT I KØBENHAVN

Hans Petter Hougen, Statsobducent, professor, dr.med.
Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet

Retsmedicinsk Institut er et institut under Københavns Universitet. De første retsmedicinske forelæsninger ved universitetet blev givet i 1740, men først i 1819 blev faget anerkendt som en særlig disciplin og et eksamensfag ved den medicinske embedseksamen. Først var retsmedicin henlagt under professoratet i farmakologi og fra 1867 – 1905 under lærestolen i hygiejne. I 1905 blev hygiejnen udskilt som et særligt fag, og siden har retsmedicin været en selvstændig lærestol ved Københavns Universitet. Den første professor i faget var Knud Pontoppidan (1853-1916). Han var uddannet psykiater og havde været overlæge på Sct. Hans og Marselisborg, inden han i 1901 blev udnævnt til professor i hygiejne og retsmedicin og fra 1905 i retsmedicin. Han udgav en trebinds lærebog i retsmedicin. Han blev efterfulgt af Vilhelm Ellermann (1871-1924), som var den første retsmedicinske professor, der var specialist i patologisk anatomi. Ellermann døde pludseligt, og Knud Sand (1887-1968) blev udnævnt til ny professor. Han var uddannet i retsmedicin og kirurgi. I 1957 efterfulgtes han af Harald Gormsen (1909-1996). Harald Gormsen var specialist i patologisk anatomi, og det har professorerne i faget været siden den tid. Harald Gormsen udgav en lærebog i retsmedicin, som udkom i flere udgaver. I 1980 blev lærestolen overtaget af Jørgen Voigt (1924-1987). Jørgen Voigt døde pludseligt, og professoratet var ubesat frem til 1990, hvor det blev overtaget af Jørn Simonsen (født 1933). Jørn Simonsen udgav en lærebog i retsmedicin, som også er udkommet i flere udgaver. I hans tid som professor og statsobducent blev instituttets arbejdsområde væsentligt udvidet, og instituttets virke gennemgik en større modernisering. Jørn Simonsen gik på pension i 2003 og efterfulgtes i 2004 af Hans Petter Hougen (født 1949).
I 2004 blev der oprettet et femårigt professorat i retsgenetik. Dette beklædes af Niels Morling (født 1950). I 2005 blev Kristian Linnet (født 1952) udnævnt i et tilsvarende professorat i retskemi.

I ca. 1910 blev statsobducenturfunktionen (obduktionsarbejdet) henlagt til det Retsmedicinsk Institut i København, som i begyndelsen dækkede hele landet, men fra 1916 skete der en opdeling i Øst- og Vestdanmark. Professoren i retsmedicin er også statsobducent.

I dag består Retsmedicinsk Institut i København af tre afdelinger: Retspatologisk Afdeling, Retsgenetisk Afdeling og Retskemisk Afdeling. Retsantropologisk laboratorium hører ind under Retspatologisk Afdeling, og retsodontologiske undersøgelser foretages af tandlæger ansat på Odontologisk Institut ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, men de er fysisk placeret på Retspatologisk Afdeling. Der er ca. 180 ansatte på Retsmedicinsk Institut.

Retspatologisk Afdeling (leder: Statsobducent, professor, dr.med., MPA Hans Petter Hougen) foretager retslægelige ligsyn for Københavns Politi, retslægelige obduktioner for politikredsene øst for Storebælt samt Færøerne samt klinisk retsmedicinske undersøgelser for alle politikredse øst for Storebælt. Afdelingen foretager også undersøgelse af torturofre for Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet samt obduktioner for Arbejdsskadestyrelsen. Retsantropologiske undersøgelser foretages for de samme politikredse, men derudover foretages retsantropologisk billedanalyse for alle politikredse i Danmark samt for svensk og norsk politi. Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17020 og ISO 17025 standarderne.

Retsgenetisk Afdeling (leder: Professor, dr.med. Niels Morling) har landsfunktion. Det drejer sig om DNA undersøgelser for offentlige myndigheder i kriminalsager, faderskabssager og familiesammenføringssager. Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025 standarden.

Retskemisk Afdeling (leder: Professor, dr.med. Kristian Linnet) foretager analyser for medikamenter og giftstoffer på blod og urinprøver udtaget ved klinisk retsmedicinske undersøgelser og obduktioner foretaget af lægerne på Retspatologisk Afdeling. Derudover har afdelingen landsfunktion for alkoholundersøgelser i trafiksager. Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025 standarden.

Udover det rekvirerede arbejde har Retsmedicinsk Institut som universitetsinstitut forsknings- og undervisningsforpligtelser. Hvert semester afholdes en forelæsningsrække i retsmedicin for medicinstuderende, og de videnskabelige medarbejdere underviser også ved inden- og udenlandske postgraduate kurser. Instituttet har en livlig forskningsaktivitet og har flere ph.d.-studerende tilknyttet. Én af de tre afdelingsledere er institutleder, for tiden er det afdelingslederen på Retsgenetisk Afdeling, professor dr. med. Niels Morling.