RETSMEDICINSK INSTITUT I ÅRHUS

Jytte Banner, Vicestatsobducent, professor, Ph.D.
Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet

Det lægevidenskabelige studium ved Aarhus universitetet blev påbegyndt i 1933. I begyndelsen blev undervisningen i retsmedicin varetaget af professor Willy Munck, som var professor i patologisk anatomi og samtidig statsobducent for Nørrejylland.
Retsmedicinsk Institut blev oprettet den 1. september 1959 med udnævnelse af Jørgen B. Dalgaard til professor og statsobducent. Fra 1990 til 2005 var dr.med. Markil Gregersen statsobducent og professor ved instituttet og fra 2005 dr.med. Annie Vesterby Charles.
I starten af 1960’erne indførtes de første retskemiske undersøgelser ved instituttet og den nuværende retskemiske afdeling blev grundlagt i 1968 i takt med, at ungdomsnarkomanien startede.

Retsmedicinsk Institut er et universitetsinstitut og er derfor omfattet af universitetsloven. Instituttets rekvirerede arbejde er underlagt universitetet, men drives for midler fra Justitsvæsenet og Arbejdsskadestyrelsen samt enkelte andre rekvirenter.
Instituttet er i dag delt i to afdelinger; retspatologisk og retskemisk afdeling.

Instituttet (Statsobducenturet for Nørrejylland) varetager obduktioner og findestedsundersøgelser for politikredsene i Jylland, ekskl. Sønderjylland, med et befolkningsgrundlag på 2,2 mio. indbyggere.
Instituttet foretager personundersøgelser for alle politikredse i Nordjylland, Viborg, Århus og Ringkøbing amter samt Horsens og Vejle politikredse.
Der er oprettet lokalcentre for klinisk retsmedicin i Herning og Aalborg.
Retskemisk Afdeling foretager retskemiske undersøgelser i forbindelse med instituttets obduktioner, alkoholanalyse på døde fra Jylland og undersøgelse af beslaglagte effekter for indhold af narkotika.

Aktiviteterne vedrørende de retspatologiske og klinisk retsmedicinske undersøgelser er godkendt (akkrediteret) af DANAK (Dansk akkrediteringsorgan) i henhold til følgende standard: ”DS/EN ISO/IEC 17020”.
Aktiviteter, der vedrører retskemiske undersøgelser på udvalgte stoffer, er godkendt (akkrediteret) af DANAK (Dansk akkrediteringsorgan) i henhold til følgende standard: ”DS/EN ISO/IEC 17025:2000 Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence”.

Personalemæssigt har instituttet en institutleder, som er professor og statsobducent, to vicestatsobducenter og en afdelingsleder for den retskemiske afdeling. Derudover er videnskabeligt ansat personale og teknisk-administrativt personale fordelt på de to afdelinger.

Instituttet varetager som ethvert andet universitetsinstitut undervisning, som består af prægraduat undervisning af medicinske studerende med afsluttende skriftlig eksamen samt vejlederfunktion for forskningsmetodologiske opgaver, som er en del af medicinstudiet. Derudover deltager instituttet i postgraduat undervisning; dels i almen medicin, otolaryngologi og patologisk anatomi og ved Dansk Selskab for Retsmedicin’s postgraduate kurser.
Af andre formidlingsaktiviteter kan nævnes undervisning af politielever, jurastuderende, læge- og advokatsekretærer samt bioanalytiker-elever, og der blev i maj 2005 udgivet en interaktiv undervisnings CD-rom for folkeskolens ældste klasser, kaldet ”Sandhed og Konsekvens – om unge og voldtægt”.

Et vigtigt grundlag for instituttets forskning er de sager eller det materiale, som undersøges under det rekvirerede arbejde (statsobducenturet). Forskning drives i høj grad i samarbejde med andre institutter eller afdelinger i ind- og udland.
I den retskemiske afdeling er forskningen især baseret på materiale vedrørende forgiftninger samt undersøgelse af narkotika.
I den retspatologiske afdeling har forskningen koncentreret sig om ulykkesanalyse, herunder børnedødsfald, epidemiologiske og metodologiske undersøgelser vedrørende pludselig uventet spædbarnsdød (SIDS), udviklingen i vold, pato-anatomiske og retspatologiske emner, herunder åreforkalkningsbetingede lidelser, karforandringer og knogler. Undersøgelse af ofre og sigtede i volds- og sædelighedssager har i Århus igennem mange år dannet grundlag for forskning i volds- og sædelighedskriminalitet. Instituttet har i øjeblikket tilknyttet tre ph.d.-studerende.

Der henvises til instituttets hjemmeside, www.retsmedicin.au.dk, og til Aarhus Universitets årsberetning, www.au.dk/da/publ.