RETSKEMI

Dorte Rollmann, Afdelingsleder
Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

De tre retsmedicinske institutter i Danmark (Århus, København og Odense) er tilknyttet en retskemisk afdeling. Denne fungerer som støttefunktion til patologien i kraft af de toksikologiske analyser og som selvstændig enhed i samspillet mellem politi og retssystem i forbindelse med projekter, analyser og vurderinger vedrørende narkotika.
På de retskemiske afdelinger foretages retstoksikologiske undersøgelser på biologisk materiale fra afdøde, på levende personer eksempelvis på voldsofre, alkoholanalyse på lig samt undersøgelse af narkoeffekter.  Alkoholanalyse på levende personer foretages kun på Retskemisk Afdeling i København.
Af hensyn til retssikkerheden skal afdelingernes analyser udføres med største omhu og ansvarsbevidsthed, idet resultaterne ofte er bestemmende for juridiske afgørelser, f.eks. ved udmåling af straf i sager omhandlende illegal besiddelse eller salg af narkotika.
Det er afgørende for tilliden til resultaterne at disse er kvalitetssikrede i videst muligt omfang. De retskemiske afdelinger er derfor underlagt et kvalitetssikringssystem /en akkreditering i henhold til nedenstådende ISO- standard:

”DS/EN ISO/IEC 17025:2000 Generelle krav til prøvnings – og kalibreringslaboratoriers kompetence”.
Kvalitetssystemet kontrolleres jævnligt af det danske akkrediteringsorgan, DANAK. Akkrediteringen er en kvalitetsgodkendelse af de forskellige arbejdsgange – lige fra postgang til den færdige analyseerklæring. Kvalitetsgodkendelsen betyder en international anerkendelse og godkendelse af afdelingens metoder og arbejdsrutiner.

Retskemiske undersøgelser på biologisk materiale
Ved alle retstoksikologiske undersøgelser vil relevant materiale som eksempelvis blod, lever, urin, muskel og maveindhold screenes for en lang række stoffer. Retskemien søger efter, hvad man i den retskemiske verden kalder ”the general unknown”.  Screeningsteknikkerne er mange, men kan eksempelvis være GC-MS (gaskromatografisk massespektrometrisk undersøgelse), immunologiske metoder, LC-MS (højtryksvæskekromatografisk massespektrometrisk undersøgelse). Teknikken afhænger af den enkelte afdeling samt stoftype.
Påviser screeningen et eller flere stoffer, foretages en bekræftende analyse og samtidig en kvantifikation af det/de detekterede stoffer. Denne bekræftende analyse tilstræbes udført ved en analysemetode, der er uafhængig af screeningsmetoden, af hensyn til analysesvarets værdi.
Sidste trin er udarbejdelse af en erklæring, hvor retskemikeren beskriver resultaterne og der foretages en toksikologisk vurdering af de påviste stoffer, dvs. en beskrivelse af stoffernes giftvirkning, eventuelle samvirkning samt om det kan være potentiel dødsårsag i en aktuel sag.
Den samlede vurdering af sagen foretages af retspatologen. Denne drager den endelig konklusion baseret på de supplerende oplysninger, der er fremkommet i sagen, det kan være de retskemiske analyser, DNA analyser, mikroskopi m.m.

Retskemiske undersøgelser på narkotika
Ved modtagelse af effekter konfiskeret af politiet, såsom pulvere, tabletter, væsker m.m fotograferes disse effekter, hvis det vurderes relevant med henblik på dokumentation i retslig øjemed. Ved undersøgelser af narkoeffekter foretages ligeledes en indledende screening som idenfificerer hvilke stoffer en given narkoeffekt indeholder. Teknikken kan være GC-MS.  Efterfølgende foretages en bekræftende undersøgelse, hvor styrken af stoffet bestemmes. Teknikken kan være HPLC.
Sidste trin i undersøgelsen er udfærdigelse af erklæring, hvor retskemikeren foretager en vurdering af hvilken lovgivning et aktuelt stof er omfattet af.

Alkoholundersøgelser samt bagatelgrænselovgivningen
Bestemmelse af alkohol koncentrationen i blod og urin foretages på alle afdelinger, dog foretages alkoholbestemmelse på levende personer kun i København.
Den. 1 juli 2007 ikrafttrådte bekendtgørelsen om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer – den som i populær version kaldes bagatelgrænselovgivningen.  Denne lovgivning kan sidestilles med spirituscirkulæret. Bagatelgrænseloven beskriver, hvilke stoffer som anses for farlige at indtage i forbindelse med trafiksikkerhed og betyder ved indtag at den pågældende bliver ude af stand til at føre et motordrevet køretøj på betryggende vis. Der er udfærdiget en liste med disse stoffer, hvor en blodprøve anses for at indeholde et af disse stoffer, hvis måleresultatet overstiger den bagatelgrænse der er angivet for det pågældende stof.

Forskning
På de enkelte afdelinger foregår både undervisning og forskning. Forskningen foregår i mindre og specialiserede grupper indenfor forskellige områder, f.eks. sammenligningsundersøgelser på narkotika, håranalyser, interaktioner mellem lægemidler, alkoholanalyser, ketonstofanalyser m.m. Forskningen kan foregå både som bagudrettede studier af det på instituttet til rådighed værende materiale eller fremadrettede f.eks for at udvikle nye metoder. Der er ligeledes landsdækkende projekter som foregår som samarbejdsprojekter med eksempelvis Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet. Eksempelvis:

”Narkotika på gadeplan”
De retskemiske afdelinger indgår i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, NEC (nationalt efterforskningscenter) og politiet i udvalgte politikredse om et mangeårigt projekt, hvor hovedformålet er at identificere forekomsten af ”farlige” stoffer på det illegale marked og vurdere hyppigheden og lokaliteten af stof med høj koncentration. Endvidere har projektet til formål at følge introduktionen af nye stoffer.

”Overvågningen af Ecstasysituationen i Danmark”
Projektet er et samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, NEC og de retskemiske afdelinger. Formålet er at styrke den nationale overvågning af ecstasy markedet, få viden om hvad ecstasy- tabletterne indeholder og hvilke ændringer, der sker  over tid med hensyn til indholdsstoffer og stofkoncentration.